ข้อมูล

คณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ