"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวประโยคนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในปี 1929 ซึ่งในช่วงเวลานั้นไอน์สไตน์มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้ว และกำลังมองหาทฤษฎีหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายแรงพื้นฐานทั้งหมดในธรรมชาติได้

เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาฟิสิกส์ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ และ บริการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานแก่คณะต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์
ดูรายละเอียด...

บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฟิสิกส์

หลักสูตร

หลักสูตรในความรับผิดชอบของภาควิชาฟิสิกส์

งานวิจัย

งานวิจัยของคณาจารย์